Jak zostać prezesem TVP? Czabański: jawny konkurs, bez ograniczeń dla kandydatów

Reklama - Advertisement

Kandydaci na prezesa TVP nie będą musieli mieć stażu na stanowiskach kierowniczych, będą mogli zgłaszać się do 15 września, a konkurs ma być jawny – wynika z założeń projektu regulaminu konkursu na stanowisko prezesa zarządu TVP, do którego dotarła PAP.

Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański potwierdził w piątek PAP, że projekt regulaminu konkursu na stanowisko prezesa TVP ma zostać przyjęty podczas posiedzenia RMN 29 sierpnia.

Czabański podkreślił, że dwie najważniejsze intencje projektu to: brak ograniczeń dla kandydatów w dostępie do udziału w konkursie oraz pełna jawność konkursu.

– Wszelkie propozycje dotyczące wieloletnich stażów na stanowiskach kierowniczych, z góry eliminują bardzo dużą część wartościowych ludzi, którzy przez ostatnie 8 lat nie mieli żadnych szans na sprawowanie stanowisk kierowniczych, bo rządziła bezapelacyjnie i absolutystycznie Platforma, która nie kierowała się względami merytorycznymi przy obsadzaniu stanowisk – podkreślił Czabański.

– Dlatego w projekcie nie ma w ogóle warunku, żeby mieć jakikolwiek staż na stanowiskach kierowniczych – wyjaśnił Czabański.

Drugie ważne założenie projektu – mówił Czabański – to pełna transparentność w przeprowadzeniu konkursu na prezesa TVP. Jak zauważył, ta propozycja zyskuje w Radzie większe poparcie.

– Chcemy, żeby transparentność była jak największa, będzie np. transmisja telewizji sejmowej z przesłuchań kandydatów, pewna jawność przesłuchań, rozmów kwalifikacyjnych, dostępu do tego, co kandydaci prezentują. Każdy będzie mógł ocenić jakość tych kandydatów – zaznaczył.

Zgodnie z projektem regulaminu konkursu na stanowisko prezesa zarządu TVP, do którego dotarła PAP, konkurs przeprowadza Rada Mediów Narodowych. Konkurs składa się z: pierwszego etapu – obejmującego formalną ocenę zgłoszeń; drugiego etapu – obejmującego merytoryczną ocenę zgłoszeń oraz trzeciego etapu – obejmującego rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami wskazanymi przez Radę Mediów Narodowych.

Ogłoszenie o konkursie będzie opublikowane w co najmniej dwóch ogólnopolskich dziennikach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Sejmu na co najmniej 14 dni przed terminem składania zgłoszeń.

Według projektu, na stanowisko prezesa TVP może kandydować osoba posiadająca: wyższe wykształcenie, kompetencje w radiofonii lub telewizji; pełną zdolność do czynności prawnych; korzystająca z pełni praw publicznych; niepodlegająca określonym w przepisach prawa lub w umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub w Telewizji Polskiej S.A.; niekarana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Kandydat będzie też musiał złożyć: oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, informację o złożeniu oświadczenia o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Rada Mediów Narodowych w drodze uchwały wskaże kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania oraz wskaże, które zgłoszenia nie będą rozpatrywane w drugim etapie konkursu wraz z uzasadnieniem.

W drugim etapie konkursu, Rada Mediów Narodowych dokona merytorycznej oceny zgłoszeń po analizie spełnienia wymogów i treści dokumentów. Rada Mediów Narodowych dokona oceny, uwzględniając następujące kryteria: doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i telewizji oraz wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata.

W trzecim etapie konkursu Rada Mediów Narodowych przeprowadzi z wybranymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne.

Rada dokona oceny kompetencji kandydatów, uwzględniając następujące kryteria: doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i telewizji; wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata; dotychczasową rzetelność zawodową dającą rękojmię należytego wykonywania zadań mediów publicznych; motywację do ubiegania się o stanowisko prezesa Zarządu.

Jeżeli o stanowisko prezesa Zarządu ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas prezesem lub członkiem zarządu Spółki Telewizja Polska S.A., Rada Mediów Narodowych dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

Rada Mediów Narodowych może w każdym czasie z podaniem przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie na stanowisko prezesa Zarządu, Rada Medów Narodowych może złożyć ofertę powołania kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi.

Przebieg konkursu ma być jawny. Na wniosek kandydata, Rada Mediów Narodowych może wyłączyć jawność rozmowy kwalifikacyjnej w części dotyczącej tajemnicy spółki. Przebieg rozmów kwalifikacyjnych będzie protokołowany oraz utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Rada Mediów Narodowych udostępni nagrania z przebiegu rozmów w całości lub w części po zakończeniu konkursu.

Dziennikarze akredytowani przez Radę Mediów Narodowych mogą śledzić przebieg rozmów kwalifikacyjnych bezpośrednio bądź w odrębnej sali z wykorzystaniem przekazu audiowizualnego.

 

Źródło: http://kurier.pap.pl

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here