Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu na Prezydenta RP za granicą

Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu na Prezydenta RP za granicą
Photo Credit To PKW
Reklama:

3 czerwca, Państwowa Komisja wyborcza opublikowała na swojej stronie internetowej, warunki zgodnie z którymi, obywatele polscy będą mogli wziąć udział w głosowaniu na Prezydenta RP w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Wybory na Prezydenta RP zarządzone zostały na 28 czerwca 2020. 

Pełny tekst znajdziecie na stronie: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_aktualnosci/uploaded_files/1591221848_1-35-20-informacja-glosowanie-za-granica-prezydent-2020-r.pdf

Zgodnie z treścią informacji Państwowej Komisji wyborczej, “Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają za granicą konsulowie.” Dodatkowo, “w obwodzie głosowania utworzonym za granicą każdy wyborca może głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.”

Aby oddać swój głos poza granicami Polski, wyborca musi wpisać się do spisu wyborców. “Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej do dnia 25 czerwca 2020 r. ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.” 

WAŻNE: “Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.”

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą może głosować korespondencyjnie. Głosowania korespondencyjnego nie przeprowadza się we wskazanych przez Ministra Spraw Zagranicznych obwodach głosowania w państwach, w których ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie możliwości prowadzenia głosowania w takiej formie.

Informacja w tym zakresie będzie dostępna na stronie internetowej właściwego konsula.

Zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

Więcej informacji podamy po uzyskaniu ich od Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentem Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski

About The Author

Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentem Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.

Related posts