Wybory do sejmu i senatu RP – dowiedz się jak głosować w USA

Reklama - Advertisement

Oto komunikat Konsulatu RP w Nowym Jorku dotyczący wyborów do sejmu i senatu RP:

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku przypomina o zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Na terytorium USA głosowanie odbędzie się w sobotę dnia 24 października 2015 r. zgodnie z art. 39 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Rejestracja rozpoczyna się w poniedziałek 28 września od godz. 8 rano.

Prawo głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP  ma obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Obywatele polscy, spełniający w/w warunki, przebywający w dniu głosowania za granicą, będą mogli wziąć w nim udział jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Wymóg dotyczący wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy osób posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymane z Urzędu Gminy w Polsce (lub innego konsula). Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.

Konsul RP w Nowym Jorku przyjmuje zapisy do spisu wyborców zamieszkałych w następujących stanach: Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont.

Najwygodniejszym sposobem rejestracji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: https://ewybory.msz.gov.pl. Zgłoszenia można również dokonać ustnie, pisemnie (wypełniając załączony FORMULARZ), telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną z dopiskiem „WYBORY”.

Dane teleadresowe Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku są następujące:

233 Madison Ave., New York, NY 10016

Numer telefonu: 646 237 2112

Numer faksu: 646 237 2105

E-mail: [email protected]

 

Rejestracja rozpoczyna się w okręgu Konsulatu Generalnego w Nowym Jorku w poniedziałek 28 września o godz. 8 rano. Telefony dot. rejestracji będą przyjmowane codziennie w godz. 8 – 16, za wyjątkiem śród: 11:00 – 19.00.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania, jak również numer i siedzibę jednej z dziewięciu wyznaczonych obwodowych komisji wyborczych, w której zamierza się oddać głos.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów, tj. do 22 października 2015 r..

GŁOSOWANIE OSOBISTE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą tworzy się następujące obwody głosowania w okręgu konsularnym KG RP w Nowym Jorku:

Komisja nr 158 – Nowy Jork, Konsulat Generalny RP, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016 (Obwodowa Komisja Wyborcza właściwa dla głosowania korespondencyjnego);

Komisja nr 159 – Nowy Jork, Centrum Polsko-Słowiańskie, 177 Kent Street, Brooklyn, NY 11222;

Komisja nr 160 – Nowy Jork, Parafia Matki Bożej Pocieszenia, 184 Metropolitan Avenue, Brooklyn, NY 11249;

Komisja nr 161 – Nowy Jork, Centrum Parafialne Parafii Św. Alojzego, 18-17 Stanhope Street, Ridgewood, NY 11385;

Komisja nr 162  – Passaic, Sanktuarium Św. Jana Pawła II  –  Parafia Matki Bożej Różańcowej, 6 Wall Street, Passaic, NJ 07055

Komisja nr 163 – Clark, Polska Fundacja Kulturalna, 177 Broadway, Clark, NJ 07066;

Komisja nr 164 –  New Britain, Haller Post, 112 Grove Street, New Britain, CT 06053;

Komisja nr 165 – Filadelfia, Stowarzyszenie Domu Polskiego, 9150 Academy Road, Philadelphia, PA 19114;

Komisja nr 166 – Boston, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, 655 Dorchester Ave, South Boston, MA 02127.

Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu RP będzie miało miejsce w wyżej wymienionych lokalach obwodowych komisji wyborczych dnia 24 października 2015 r. między godziną 7.00 a 21.00 czasu miejscowego. Nie będzie możliwe wzięcie udziału w wyborach na podstawie dowodu osobistego.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Uprzejmie informujemy, iż podczas zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu RP możliwe jest głosowanie korespondencyjne. Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania, adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet zawierający kartę do głosowania.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej 7 października 2015 r. (18 dni przed dniem zarządzonych wyborów).

Obwodową komisją wyborczą wyznaczoną do celów głosowania korespondencyjnego będzie wyłącznie:

Komisja nr 158 w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu, konsul na podstawie spisu, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania,
w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z zaświadczeniem takim można głosować
w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis, w którym wyborca jest ujęty. Konsul wydaje zaświadczenia o prawie do głosowania do chwili przekazania spisu obwodowej komisji wyborczej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej naszego urzędu, na której na bieżąco będziemy podawali wszelkie informacje na temat referendum: www.nowyjork.msz.gov.pl

 

Akty prawne oraz uchwały, komunikaty i informacje Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie internetowej PKW (www.pkw.gov.pl).

 

Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. Ponad 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentami Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here